aperire

[2010.10.23] 파주 평화누리&헤이리 본문

PhotoLife/Scenery

[2010.10.23] 파주 평화누리&헤이리

neoaeo 2010.11.14 18:16

이곳은 참 많이도 갔다오는거 같다.
용문형의 급연락으로 바람갔이 갔다온 헤이리와 평화누리.

2010.10.23 경기도 파주시 탄현면 | 경기도 파주시 문산읍
Nikon D70 | 35mm 2D

NIKON CORPORATION | NIKON D70 | Aperture priority | Pattern | 1/6400sec | F/2.0 | +0.67 EV | 35.0mm | Flash did not fire | 2010:10:23 13:58:46
NIKON CORPORATION | NIKON D70 | Aperture priority | Pattern | 1/8000sec | F/2.0 | +0.67 EV | 35.0mm | Flash did not fire | 2010:10:23 14:03:08
NIKON CORPORATION | NIKON D70 | Aperture priority | Pattern | 1/8000sec | F/2.0 | +1.00 EV | 35.0mm | Flash did not fire | 2010:10:23 14:03:33
NIKON CORPORATION | NIKON D70 | Aperture priority | Pattern | 1/8000sec | F/2.0 | +1.00 EV | 35.0mm | Flash did not fire | 2010:10:23 14:05:09
NIKON CORPORATION | NIKON D70 | Aperture priority | Pattern | 1/6400sec | F/2.0 | +1.00 EV | 35.0mm | Flash did not fire | 2010:10:23 14:14:54
NIKON CORPORATION | NIKON D70 | Aperture priority | Pattern | 1/2500sec | F/2.0 | +1.00 EV | 35.0mm | Flash did not fire | 2010:10:23 14:15:30
NIKON CORPORATION | NIKON D70 | Aperture priority | Pattern | 1/8000sec | F/2.0 | +1.00 EV | 35.0mm | Flash did not fire | 2010:10:23 14:22:22
NIKON CORPORATION | NIKON D70 | Aperture priority | Pattern | 1/8000sec | F/2.0 | +1.00 EV | 35.0mm | Flash did not fire | 2010:10:23 14:22:40
NIKON CORPORATION | NIKON D70 | Aperture priority | Pattern | 1/8000sec | F/2.0 | +0.67 EV | 35.0mm | Flash did not fire | 2010:10:23 14:26:51
NIKON CORPORATION | NIKON D70 | Aperture priority | Pattern | 1/1600sec | F/2.0 | -0.67 EV | 35.0mm | Flash did not fire | 2010:10:23 15:31:03
NIKON CORPORATION | NIKON D70 | Aperture priority | Pattern | 1/3200sec | F/2.0 | -0.67 EV | 35.0mm | Flash did not fire | 2010:10:23 15:36:36
NIKON CORPORATION | NIKON D70 | Aperture priority | Pattern | 1/250sec | F/2.0 | +0.33 EV | 35.0mm | Flash did not fire | 2010:10:23 15:44:14
NIKON CORPORATION | NIKON D70 | Aperture priority | Pattern | 1/1000sec | F/2.0 | +0.33 EV | 35.0mm | Flash did not fire | 2010:10:23 15:44:26
NIKON CORPORATION | NIKON D70 | Aperture priority | Pattern | 1/500sec | F/2.0 | +0.33 EV | 35.0mm | Flash did not fire | 2010:10:23 15:46:34
NIKON CORPORATION | NIKON D70 | Aperture priority | Pattern | 1/1250sec | F/2.0 | +0.33 EV | 35.0mm | Flash did not fire | 2010:10:23 15:47:120 Comments
댓글쓰기 폼