aperire

[2009.05.30] 행사여 어린이대공원 정모 본문

PhotoLife/Scenery

[2009.05.30] 행사여 어린이대공원 정모

neoaeo 2009.05.31 12:59

행사여 어린이대공원 정모
서울시 광진구 능동 18번지 어린이대공원
2009.05.30 / Nikon D70NIKON CORPORATION | NIKON D70 | Aperture priority | Pattern | 1/1250sec | F/2.2 | +0.33 EV | 35.0mm | Flash did not fire | 2009:05:30 15:25:31
NIKON CORPORATION | NIKON D70 | Aperture priority | Pattern | 1/2500sec | F/2.2 | +0.33 EV | 35.0mm | Flash did not fire | 2009:05:30 15:25:43
NIKON CORPORATION | NIKON D70 | Aperture priority | Pattern | 1/1600sec | F/2.2 | +0.33 EV | 35.0mm | Flash did not fire | 2009:05:30 15:26:41
NIKON CORPORATION | NIKON D70 | Aperture priority | Pattern | 1/1600sec | F/2.2 | +0.33 EV | 35.0mm | Flash did not fire | 2009:05:30 15:33:54
NIKON CORPORATION | NIKON D70 | Aperture priority | Pattern | 1/4000sec | F/2.2 | +0.33 EV | 35.0mm | Flash did not fire | 2009:05:30 15:35:04
NIKON CORPORATION | NIKON D70 | Aperture priority | Pattern | 1/80sec | F/5.0 | +0.33 EV | 62.0mm | Flash did not fire | 2009:05:30 16:01:21
NIKON CORPORATION | NIKON D70 | Aperture priority | Pattern | 1/100sec | F/5.0 | +0.33 EV | 62.0mm | Flash did not fire | 2009:05:30 16:01:22
NIKON CORPORATION | NIKON D70 | Aperture priority | Pattern | 1/160sec | F/5.0 | +0.33 EV | 62.0mm | Flash did not fire | 2009:05:30 16:01:23
NIKON CORPORATION | NIKON D70 | Aperture priority | Pattern | 1/200sec | F/4.8 | +0.33 EV | 56.0mm | Flash did not fire | 2009:05:30 16:01:54
NIKON CORPORATION | NIKON D70 | Aperture priority | Pattern | 1/160sec | F/5.6 | +0.33 EV | 80.0mm | Flash did not fire | 2009:05:30 16:03:38
NIKON CORPORATION | NIKON D70 | Aperture priority | Pattern | 1/125sec | F/5.3 | +0.33 EV | 66.0mm | Flash did not fire | 2009:05:30 16:04:05
NIKON CORPORATION | NIKON D70 | Aperture priority | Pattern | 1/125sec | F/4.5 | +0.33 EV | 50.0mm | Flash did not fire | 2009:05:30 16:04:17
NIKON CORPORATION | NIKON D70 | Aperture priority | Pattern | 1/500sec | F/5.6 | +0.33 EV | 80.0mm | Flash did not fire | 2009:05:30 16:05:46
NIKON CORPORATION | NIKON D70 | Aperture priority | Pattern | 1/800sec | F/5.6 | +0.33 EV | 80.0mm | Flash did not fire | 2009:05:30 16:10:04
NIKON CORPORATION | NIKON D70 | Aperture priority | Pattern | 1/640sec | F/5.6 | +0.33 EV | 80.0mm | Flash did not fire | 2009:05:30 16:11:53
NIKON CORPORATION | NIKON D70 | Aperture priority | Pattern | 1/320sec | F/5.6 | +0.33 EV | 80.0mm | Flash did not fire | 2009:05:30 16:25:18
NIKON CORPORATION | NIKON D70 | Aperture priority | Center-weighted average | 1/3200sec | F/2.0 | 0.00 EV | 35.0mm | Flash did not fire | 2009:05:30 18:24:08
NIKON CORPORATION | NIKON D70 | Aperture priority | Pattern | 1/4000sec | F/2.0 | +0.67 EV | 35.0mm | Flash did not fire | 2009:05:30 18:58:55
0 Comments
댓글쓰기 폼